Juridische info

Om te kunnen genieten van de prestaties die www.parkhoteldepanne.be aanbiedt, verzoeken wij u de volgende algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden (hierna de "algemene voorwaarden") aandachtig te lezen.
U kunt gebruik maken van deze site indien u de volgende gebruiksvoorwaarden aanvaardt:

Artikel 1.
Definities en toepassingsgebied

1.1 Definities
Met de termen "u" of "de gebruiker" wordt bedoeld elke gebruiker van de Website die om het even welke dienst die www.parkhoteldepanne.be op de Website aanbiedt reserveert, bestelt en/of aankoopt. Met "Website" wordt de website www.parkhoteldepanne.be bedoeld. Met "Dienst" wordt bedoeld een dienstverlening, het leveren van diensten in verband met overnachtingen die wordt geleverd door www.parkhoteldepanne.be.
1.2 Toepassingsgebied
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het geheel van prestaties die op de Website worden aangeboden.

Artikel 2.
Intellectueel eigendom

2.1. Algemeen
www.parkhoteldepanne.be kent u een beperkte en niet-overdraagbare licentie toe om deze website te gebruiken volgens de modaliteiten en voorwaarden van de onderhavige algemene voorwaarden. U mag deze website uitsluitend gebruiken om reserveringen of legitieme aankopen te verrichten. U mag deze website voor geen enkel andere doel gebruiken, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen of elke reservering die anticipeert op de vraag. De toegang tot de website verleent u geen enkele aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website die het exclusieve eigendom blijven van www.parkhoteldepanne.be of de vennootschappen uit zijn groep.
2.2. Gegevens
De elementen die toegankelijk zijn op de Website, meerbepaald onder de vorm van teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, geluid, video's, software, databases, gegevens, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten waarop www.parkhoteldepanne.be of de vennootschappen van zijn groep zich kunnen beroepen. Uit geen enkel deel van de website mag worden afgeleid dat er impliciet, zij het door het effect van estoppel of op een andere manier, enige vorm van licentie of toestemming wordt verleend om enig handelsmerk te gebruiken dat op de website wordt voorgesteld zonder schriftelijke toestemming van www.parkhoteldepanne.be of van een derde die de handelsmerken bezit die worden voorgesteld op de website.
2.3. Gebruik van de website
Behoudens expliciete bepalingen in onderhavig document, mag u de website in geen enkel geval, op geen enkele drager en op geen enkele wijze volledig of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, wijzigen, overdragen, publiceren, aanpassen of op enige wijze exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.parkhoteldepanne.be. www.parkhoteldepanne.be behoudt expliciet alle rechten die door onderhavige overeenkomst niet expliciet werden toegekend aan de Gebruiker, die geen aanspraak kan maken op het gebruik of het genot ervan. De exploitatie van de volledige of gedeeltelijke website met ongeacht welk oogmerk, waarvoor www.parkhoteldepanne.be geen voorafgaande toestemming heeft gegeven, kan aanleiding geven tot de nodige actie, meer in het bijzonder een betichting van namaak.

Artikel 3.

Aansprakelijkheid Indien u deze website gebruikt bent u ervoor verantwoordelijk dat de informatie van uw account en uw wachtwoord vertrouwelijk blijven. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die worden verricht met uw account en wachtwoord. U bevestigt de wettelijke leeftijd te hebben om deze website te gebruiken en om onherroepelijke wettelijke verbintenissen aan te gaan voor ongeacht welke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van deze website. U begrijpt dat u financieel aansprakelijk bent voor elk gebruik dat u maakt van deze website en van zij die uw verbindingsgegevens gebruiken.

Artikel 4.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

4.1. Doelstellingen van de verwerking van persoonlijke gegevens www.parkhoteldepanne.be verzamelt enkel de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, zoals bijvoorbeeld: voornaam, naam, adres, e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld via elektronische formulieren die u moet invullen wanneer u bijvoorbeeld: een abonnement neemt op de nieuwsbrief, informatie aanvraagt, deelneemt aan een enquête of een wedstrijd, een dienst gebruikt die wordt aangeboden door onze website. Deze gegevens, die via deze formulieren worden meegedeeld, worden bewaard in de bestanden van www.parkhoteldepanne.be. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en om u te informeren over andere producten, diensten en promoties van www.parkhoteldepanne.be en zijn partners. Mits uw voorafgaande toestemming zullen we u commerciële informatie over nieuwe producten of promoties toesturen. U behoudt de mogelijkheid om ons te laten weten dat u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen. Voor alle persoonlijke gegevens die via e-mail of een ander middel werden meegedeeld, aanvaardt u dat www.parkhoteldepanne.be deze gegevens verzamelt, bijhoudt en/of gebruikt voor de bovengenoemde doelstellingen.
4.2. Personen die toegang hebben tot de verzamelde persoonlijke gegevens. Voor het uitoefenen van bepaalde taken doet www.parkhoteldepanne.be een beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld, het technisch onderhoud van onze websites, ondersteuning van promotiecampagnes, enz.). Deze ondernemingen hebben maar tijdelijk toegang tot deze persoonlijke gegevens en dit binnen de strikte beperking nodig voor de uitoefening van hun functies. Zij mogen uw gegevens uitsluitend exporteren voor de uitoefening van hun respectievelijke functies en geenszins voor andere doeleinden. www.parkhoteldepanne.be behoudt zich het recht voor uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken indien: de wet dit vereist, dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te behouden, u dit vraagt, een verzoek tot samenwerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of het gerecht.
4.3. Uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verzamelen Conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonlijke gegevens, beschikt u over het inzagerecht tot uw gegevens en het recht deze te wijzigen zoals hierboven vermeld, en het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. Ingeval van wijziging van uw persoonlijke gegevens verzoeken wij u ons hiervan aan de hand van een brief gericht aan het contactadres op de hoogte te brengen. In functie van uw aanvraag zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen. Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te raadplegen, indien u wilt dat de persoonlijke gegevens uit ons bestand worden verwijderd of indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen aan de hand van een brief gericht aan het contactadres.
4.4. Het gebruik van "Cookies" door www.parkhoteldepanne.be Onze cookies vereenvoudigen het gebruik van onze website aanzienlijk. Wij kunnen ze gebruiken om uw onthaal te personaliseren of om u op de hoogte te houden van de wedstrijden waaraan u hebt deelgenomen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen door de instellingen van uw browser te wijzigen, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet meer toegankelijk zijn.
4.5. Veiligheid www.parkhoteldepanne.be zal alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren. Door op de knop "verzenden" te drukken bij het doorgeven van uw gegevens, erkent u dat het verzenden van dergelijke gegevens via het internet nooit zonder risico is. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een derde, die daartoe geen toestemming heeft, kan geenszins door www.parkhoteldepanne.be worden vergoed. www.parkhoteldepanne.be neemt alle voorzorgen om een volledige beveiliging van uw kredietkaart- en andere gegevens te kunnen garanderen.
4.6. Contactgegevens www.parkhoteldepanne.be, Albert Dumontlaan 30, 8660 De Panne.

Artikel 5.

Informatieoverdracht naar www.parkhoteldepanne.be Elk bericht of inhoud met inbegrip van alle gegevens, vragen, commentaar, suggesties of andere die u via e-mail of op een andere manier naar de Website stuurt wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrechten van toepassing zijn. Alles wat u meedeelt of verstuurt kan worden gebruikt door www.parkhoteldepanne.be voor een doel van hun keuze, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van reproductie, communicatie, transmissie, publicatie, uitgave en postverzending. Daarenboven heeft www.parkhoteldepanne.be het recht om alle in uw berichten besproken ideeën, concepten, knowhow of technieken aan te wenden voor elk type gebruik, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van producten. www.parkhoteldepanne.be erkent geen enkele aansprakelijkheid voor wat u naar deze website stuurt. Het is verboden illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, indecent, opruiend, pornografisch materiaal of elk materiaal dat kan aanzetten tot een gedrag, dat kan worden beschouwd als een criminele belediging, tot burgerlijke aansprakelijkheid kan leiden of een wet kan schenden, te versturen. Daarenboven is het verboden informatie te versturen die (a) andermans rechten, persoonlijke levenssfeer of reclamerechten schendt, (b) beschermd is door auteursrechten (copyright), een gedeponeerd handelsmerk of een ander eigendomsrecht, tenzij de eigenaar van een dergelijk recht daartoe zijn expliciete schriftelijke toestemming geeft, (c) die een virus, een bug of elk ander bezwaarlijk artikel bevat, of (d) die wordt gebruikt om illegaal samen te spannen tegen een andere persoon om handels- of concurrentievoordeel te bekomen. U zult als enige aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die voortvloeit uit elke inbreuk op de auteursrechten (copyright), het gedeponeerde handelsmerk, of elk ander eigendomsrecht of elke andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Artikel 6.

Uitsluiting van garantie. Alle risico's die voortvloeien uit het surfen op deze website vallen onder uw verantwoordelijkheid. Noch www.parkhoteldepanne.be, noch enige andere partij die betrokken is bij het ontwerp, de productie of de levering van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, bijkomende of bijzondere schade die voortvloeit uit uw bezoek aan of het gebruik van de website. Onverminderd wat voorafgaat, wordt de volledige inhoud van de website u geleverd "IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT", ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP OP NIET-EXHAUSTIEVE WIJZE VAN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DE KWALITEIT VAN DE KOOPWAAR EN VOOR DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK OF DE AFWEZIGHEID VAN NAMAAK.